Fra innledningen

Utvalget og organiseringen av tekstene

Samlingen inneholder utelukkende autentiske tekster. Med autentiske tekster mener vi tekster som ikke er laget for språklæring, men som er skapt for andre situasjoner. Det er tekster som viser det levende språket i bruk i motsetning til tekster som mer legger  vekt på å demonstrere språkets regler og systemer.

Denne tekstsamlingen inneholder trykte tekster; bilder og skrift. Hovedvekten er lagt på den skriftlige teksten. Vi har tatt med noen få visuelle tekster for å minne om at tekst er noe mer enn verbalspråk. De visuelle tekstene vi har tatt med, er hentet fra gammel europeisk felleskultur og viser at en felles forståelsesramme kan gjøre det mulig å kommunisere selv om man ikke har felles språk.

Tekstene er ikke ordnet etter en bestemt progresjon og heller ikke ut fra bestemte tema. Elevene har mulighet til å bruke tekstsamlingen uten å bli bundet av fastlagt tema og vanskelighetsgrad. Elevene kan skape sin egen progresjon og tematisering ut fra sine ulike innfallsvinkler og måter å bruke tekstene på.

Formålet med tekstsamlingen

For elever er det gledelig å oppdage at de kan få mye ut av møtet med fransk språkbruk. Tekstene vil nødvendigvis by på motstand, og for elevene vil dette være fruktbart og motiverende. Det er dette språket elevene vil møte og lese utenfor skolen. En autentisk tekst vil også være mer tilgjengelig for elevene fordi den er laget for å kommunisere og derfor alltid står i en kontekst. Konteksten gjør det mulig for elevene å finne mening og tolke. Her ligger det personlige spillerommet som er så selvsagt i morsmålsfaget, men som har hatt en tendens til å forsvinne ut av fremmedspråkopplæringen. Fordi språklæring foregår som en individuell prosess, vil det være av stor betydning at elevene får tilgang til et rikt utvalg tekster som åpner for mange måter å lese og tolke på.

Når elever arbeider med tekster på en utforskende måte, vil det ha avgjørende betydning for utvikling av språkbevissthet og innsikt i egen språklæring. Elevene oppdager ikke bare det franske språket; de blir seg også mer bevisst hva språk er og hvordan de lærer språk.