Fremmedspråk som et obligatorisk fag

Rita Gjørven, 2005

Denne artikkelen ble publisert i Språk & Språkundervisning 1/05 da vedtaket om et obligatorisk fremmedspråk i grunnskolen var et faktum. Den drøfter hvordan arbeidet med språket kan gjøres både praktisk og teoretisk slik at elevene får oppdage og undersøke det og ta det i bruk fra først stund. Artikkelen drøfter både utfordringer og fallgruver knyttet til praktisk tilnærming, tilpasset opplæring, kommunikativ kompetanse, læremidler, arbeidsmåter og vurdering. Den drøfter også lærerutdanning, etterutdanning og forskning knyttet til den didaktiske utformingen av faget og til lærerutdanningen.

artikkel side 1
artikkel side 2
artikkel side 3